NAUDOJIMOSI Lili.LT TAISYKLĖS

PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS AR REGISTRUOTIS MŪSŲ ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS NAUDOJIMOSI SĄLYGAS (TOLIAU – TAISYKLĖS). REGISTRUODAMIESI JŪS PATVIRTINATE, KAD SUTINKATE SU ŠIOMIS TAISYKLĖMIS. JEI NESUTINKATE SU ŠIOSE TAISYKLĖSE PATEIKTOMIS NUOSTATOMIS NETURĖTUMĖTE NAUDOTIS INTERNETO SVETAINE IR (ARBA) PASLAUGOMIS, KURIOS PRIEINAMOS WWW.lili.LT INTERNETO SVETAINĖJE.

Redakcija įsigalioja nuo 2020-01-01

Šiose Taisyklėse įtvirtinamos Interneto svetainės funkcijos ir paslaugos, kuriomis galite naudotis apsilankę ar apsipirkdami Interneto svetainėje. Šios Taisyklės yra taikomos registruojantis ir naudojantis Interneto svetaine. Galiojančią Taisyklių versiją visada galite peržiūrėti mūsų tinklalapyje, o norėdami gauti Taisyklių kopiją susisiekti su mumis elektroniniu paštu. Šis dokumentas yra teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp jūsų, kaip internetinės svetainės www.lili.lt naudotojo, ir UAB „Berner Lietuva“, kaip interneto svetainės www.lili.lt valdytojo.

Asmenys, kurie nėra užsiregistravę interneto svetainėje, turės galimybę peržiūrėti ir naudotis tik dalimi interneto svetainėje pateikiamos informacijos ir neturės galimybės įsigyti prekių ir (arba) pasinaudoti tam tikromis mūsų teikiamomis paslaugomis. Tokie asmenys bet kuriuo atveju privalo laikytis šių Taisyklių, privatumo politikos ir kitų sąlygų, nurodytų interneto tinklapyje bei taikomuose teisės aktuose.

Patvirtindami šias Taisyklės jūs patvirtinate ir garantuojate, kad susipažinote su šiomis Taisyklėmis ir kitomis taikomomis sąlygomis bei susitarimais (jei tokių yra) ir įsipareigojate laikytis šių Taisyklių naudodamiesi lili.lt interneto svetaine.

1.            Sąvokos

1.1.         Toliau nurodytos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos turi tokias reikšmes:

1.1.1.      Paskyra – interneto svetainėje www.lili.lt Klientui sukurta paskyra;

1.1.2.      Paskyros sustabdymas – veiksmai, kuriuos inicijuoja lili.lt, kai Klientas pažeidžia šias Taisykles, Privatumo politiką ir kitas sąlygas ir taisykles, pateiktas Interneto svetainėje. Tuo atveju, kai naudojimasis Kliento paskyra yra sustabdytas, Klientui yra apribojama galimybė prisijungti ir naudotis Paslaugomis tol, kol sustabdymas bus panaikintas.

1.1.3.      Klientas arba Jūs – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi lili.lt Interneto svetaine ir (arba) Paslaugomis;

1.1.4.      Registruotas klientas – Klientas, turintis registruotą Paskyrą lili.lt;

1.1.5.      Privatumo politika – politika, reglamentuojanti Jūsų asmens duomenų tvarkymą lili.lt; 

1.1.6.      Paslaugos – visos paslaugos, kurias lili.lt teikia Klientui Interneto svetainėje;

1.1.7.      Taisyklės – šios naudojimosi lili.lt interneto tinklapiu taisyklės ir kurios paskelbtos Interneto svetainėje;

1.1.8.      lili.lt – UAB „Berner Lietuva“, juridinio asmens kodas 126169745, adresas Lakūnų g. 30, LT – 09131 Vilnius, Lietuva, kontaktinio telefono Nr. +370 618 40000, el. pašto adresas: eshop@lili.lt, kuri administruoja lili.lt interneto tinklapį bei parduoda savo produktus ir paslaugas;

1.1.9.      Pardavėjas – fizinis ar juridinis asmuo parduodantis savo prekes ir paslaugas Interneto svetainėje ir su kuriuo Klientas sudaro Pirkimo sutartį.

1.1.10.    Pirkimo sutartis – tarp Kliento ir UAB „Berner Lietuva“ arba Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, kuri viešai skelbiama Interneto svetainėje https:......................................

1.1.11.    Interneto svetainė – interneto svetainė pasiekiama adresu https://lili.lt

1.1.12.    Pirkinių krepšelis – prekių, kurias pasirenka ir nori įsigyti Registruotas klientas, sąrašas.

 

2.              www.lili.lt Paskyra

2.1.           Norėdami gauti ir naudotis tam tikromis lili.lt paslaugomis Jūs turite prašyti būti registruoti lili.lt interneto tinklapyje.

2.2.           Registracija Interneto svetainėje yra vykdoma tik lili.lt sutikimu.

2.3.           Paskyros sukūrimui turite naudoti savo elektroninio pašto adresą. Naudojant vieną elektroninio pašto adresą gali būti sukurta tik viena Paskyra.

2.4.           Visa informacija, kurią pateikiate lili.lt Paskyros sukūrimui, taip pat informacija pateikta naudojantis Paskyra ar bet kuriuo kitu metu pateikta informacija, turi būti tiksli ir teisinga.

2.5.           Registruodamiesi ir (arba) naudodamiesi Interneto tinklapiu, Jūs patvirtinate ir garantuojate lili.lt / Pardavėjui, kad Jūsų pateikta informacija ir (arba) duomenys ir (arba) dokumentai yra tikslūs, galiojantys ir bus tokie, kol panaikinsite savo lili.lt Paskyrą.

2.6.           lili.lt pasilieka teisę savo nuožiūra atsisakyti leisti jums sukurti Paskyrą, nenurodant jums tokio atsisakymo priežasties. 

2.7.           Naudojantis Interneto tinklapiu neturėtumėte dalintis, perleisti ar kitaip leisti naudotis Jūsų Paskyra jokiems tretiesiems asmenims.  Visa atsakomybė už prisijungimo duomenų saugumą bei konfidencialumą, taip pat už bet kokių veiksmų Paskyroje atlikimą tenka Jums.

2.8.           Jeigu pastebėjote ar įtariate, kad Jūsų prisijungimo duomenys, slaptažodis ar kitos saugumo priemonės buvo prarastos, pavogtos, neteisėtai pasisavintos ar buvo panaudotos bet jūsų žinios, rekomenduojame pasikeisti slaptažodį. Apie bet kokius lili.lt Paskyros, slaptažodžių ar kitų saugumo priemonių pažeidimus, praradimus, ar vagystes turite nedelsiant informuoti lili.lt. Bet koks nepagrįstas delsimas pranešti mums gali turėti įtakos Jūsų Paskyros saugumui, o taip pat sukelti Jums atsakomybę dėl nuostolių atlyginimo atsiradusių naudojantis Jūsų Paskyra.

2.9.           Gavus Jūsų pranešimą apie šių Taisyklių 2.8 punkte nurodytų aplinkybių buvimą, lili.lt imsis pagrįstų priemonių, kad naudojimasis ir prieiga prie jūsų Paskyros būtų sustabdyta. lili.lt negarantuoja, kad naudojimasis jūsų Paskyra bus sustabdytas nedelsiant ir neatsako už tai, kad naudojimasis Paskyra nebuvo nedelsiant sustabdytas ar užtruko ilgiau, nei galėjote tikėtis.

2.10.        Sutikdami su šiomis Taisyklėmis, patvirtinate ir garantuojate, kad visos Jūsų Paskyroje vykdomos veiklos (įskaitant, bet neapsiribojant, prekių pirkimą, skelbimą, paspaudimus, atitinkamų laukų pažymėjimus, informacijos keitimą, prenumeratas, užsakymų bei mokėjimų pateikimą ir atlikimą taip pat bet kokių kitų veiklų atlikimą) atliekate Jūs.

2.11.        Naudodamiesi Interneto tinklapiu patvirtinate, kad laikysitės visų taikomų teisės aktų reikalavimų.

2.12.        Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs įsipareigojate naudotis Interneto tinklapiu asmeniniais tikslais. Bet kokie komerciniai veiksmai, įskaitant siūlymus pirkti, nuorodų įkėlimą į kitas interneto svetaines bei kiti su komercine veikla susiję veiksmai Interneto tinklapyje yra draudžiami.

2.13.        Šios Taisyklės taikomos kartu su Privatumo politika ir Pirkimo sutartimi (https:..................................).

2.14.        Jūs turite teisę bet kada panaikinti savo Paskyrą pateikdami savo prašymą lili.lt. Gavus Jūsų prašymą dėl Paskyros panaikinimo, Jūsų galimybė naudotis lili.lt Paskyra bus laikinai sustabdyta.

2.15.        Po Jūsų Paskyros panaikinimo, lili.lt Jūsų Paskyroje pateiktus duomenis saugos 6 mėnesius po Paskyros panaikinimo dienos. Per šį laikotarpį Jūs turite teisę bet kada prašyti atnaujinti savo Paskyrą neprarasdamas jokios informacijos, pateikdami rašytinį prašymą lili.lt Interneto svetainėje nurodytais kontaktais.

2.16.        Jeigu per nustatytą terminą savo Paskyros neatnaujinsite, Jūsų Paskyra bus ištrinta.

2.17.        Po Paskyros panaikinimo (ištrynimo) informacija, kurią Jūs paskelbėte viešai, išlieka ir nėra sunaikinama.

2.18.        lili.lt turi teisę bet kada sustabdyti Jūsų teisę naudotis Paskyra arba ją negrįžtamai ištrinti, jeigu Jūs pažeidžiate šias Taisykles ar kitaip neteisėtai naudojate Interneto svetainę ar lili.lt teikiamas paslaugas. 

2.19.        Jeigu Jūsų naudojimasis Paskyra buvo sustabdytas, sustabdymo laikotarpiu Jūs negalėsite pirkti lili.lt prekių bei naudotis kitomis paslaugomis.

2.20.        Jeigu pažeidėte šias Taisykles ir Jūsų naudojimasis Paskyra buvo sustabdytas, informaciją apie pažeidimą bei Jūsų Paskyros statusą galite sužinoti kreipdamasis į lili.lt.

2.21.        lili.lt pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu panaikinti registraciją, Paskyrą savo vienašaliu sprendimu ir nenurodydama tokio panaikinimo motyvų.

3.              Pirkimo procesas

3.1.           Kiekvienas Klientas gali naudotis Interneto svetaine, nepriklausomai nuo to, ar jis turi užregistruotą Paskyrą. Paskyrai užregistruoti naudotas el. pašto adresas negali būti naudojamas apsiperkant be registracijos. Šiuo atveju būsite paprašyti prisijungti prie savo Paskyros, jei pateiktas el. pašto adresas bus atpažintas, kaip užregistruotas Interneto svetainėje.

3.2.           Pirmasis pirkimo veiksmas Klientams yra prisijungimas prie Paskyros. Pirkti prekių ir paslaugų be užregistruotos Paskyros negalima.

3.3.           Suradę norimą įsigyti prekę, paspauskite aktyvų lauką „į krepšelį“. Iš ten būsite nukreipti į puslapį, kuriame turėsite įvesti pristatymo ir atsiskaitymo informaciją. Įvedę šią informaciją ir pasirinkę norimą pristatymo būdą, pasirinkite galutinio patvirtinimo mygtuką, kad Jūsų užsakymas būtų užbaigtas.

3.4.           Pateikdami užsakymą Jūs sudarote sutartį su atitinkamu prekės Pardavėju (galiojančią Pirkimo sutarties redakciją rasite čia [aktyvioji nuoroda]).

3.5.           Po apmokėjimo už užsakytas prekes, Jūsų užsakymas bus perduotas vykdyti Pardavėjui, kuris parduoda Jūsų užsakytas prekes.

3.6.           Apie jūsų užsakymo būseną informuosime Jus elektroniniu paštu.

4.              Interneto svetainės turinys

4.1.           Interneto tinklapyje pateikiami lili.lt prekių ir paslaugų sąrašai, aprašymai ir vizualizacijos.

4.2.           lili.lt neatsako už tokių sąrašų, aprašymų ar vizualizacijų (įskaitant funkcijas, specifikacijas ir kainas) išsamumą, tikslumą, patikimumą, pagrįstumą ar savalaikiškumą. Interneto svetainėje pateikiamų prekių prieinamumas bei informacija gali keistis bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

5.              Atsiliepimai, apžvalgos, komentarai, pranešimai ir kitas turinys

5.1.           lili.lt gali suteikti Jums teisę komentuoti, skelbti turinį bei kitaip komunikuoti Interneto tinklapyje.

5.2.           Paskelbdami bet kokią informaciją, turinį ar medžiagą Interneto svetainėje, Jūs suteikiate lili.lt neatšaukiamą, neribotą, visame pasaulyje galiojančią, nemokamą teisę rodyti, perduoti, platinti, skelbti, kopijuoti, pritaikyti, keisti, versti, kurti išvestines priemones ir kitaip naudoti visą ir bet kokį Jūsų paskelbtą informaciją lili.lt nuožiūra pasirinktais būdais ir tikslais. Šia licencija taip pat suteikiama teisė sublicencijuoti Jūsų paskelbtą turinį. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad turite visas teises suteikti tokią licenciją lili.lt.

5.3.           Klientas sutinka, kad lili.lt laisvai naudotų visas Kliento pateiktas ar paviešintas idėjas bet kokiems tikslams. lili.lt turi teisę perduoti savo teises į turinį. lili.lt nėra taikomos ir nebus taikomos šios prievolės:

5.3.1.       išlaikyti kliento paskelbtą turinį ar mintis paslaptyje;

5.3.2.       mokėti kompensaciją už kliento paskelbtą turinį ar idėjas;

5.3.3.       atsakyti ar kitaip reaguoti į Kliento paskelbtą turinį ar idėjas.

5.4.           Jūs suteikiate lili.lt teisę naudoti bet kokį pavadinimą (vardus), susijusį su bet kokiu turiniu ar idėja, kurią jūs padarėte prieinamą lili.lt, tačiau lili.lt neprivalo naudotis šia teise ir susieti turinio.

5.5.           Klientas pareiškia, garantuoja ir patvirtina, kad Kliento viešai paskelbtas turinys, įrašas ar nuomonė yra:

5.5.1.       teisingi, tikslūs ir teisėti;

5.5.2.       nėra apgaulingi, žalingi ar klaidinantys.

5.6.           Klientui yra draudžiama skelbti bet kokią neteisėtą, nesąžiningą, grasinančią, šmeižiančią, intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančią (įskaitant viešinimo teises) arba bet kaip kitaip trečiųjų asmenų teises galinčią pažeisti informaciją, taip pat draudžiama skelbti kenkėjišką turinį, kuriame būtų programinės įrangos virusų, informacija galinti sudaryti politinę kampaniją, informacija turinčią komercinės veiklos požymių, masinius laiškus arba bet kokia "šlamšto" forma pateiktą informaciją arba nepageidaujamus komercinius elektroninius pranešimus.

5.7.           Turinys laikomas draudžiamu, jei:

5.7.1.       yra melagingas, apgaulingas, netikslus ar klaidinantis;

5.7.2.       pažeidžia įstatymus ar kitaip gali sukelti žalą;

5.7.3.       yra saugomas įstatymų ir gali pažeisti kitų (įskaitant lili.lt) teises, įskaitant patentus, autorių teises, prekių ženklus, komercines paslaptis, viešumo ar privatumo teisę ar bet kurias kitas nuosavybės teises, ir yra naudojamas be aiškaus, išankstinio, rašytinio ir galiojančio atitinkamo teisių savininko sutikimo;

5.7.4.       prieštarauja geros moralės principams, yra pornografinio pobūdžio ar kitaip nepriimtinas; 

5.7.5.       yra žeminantis, šmeižikiškas, grasinantis, įžeidžiantis, išreiškiantis neapykantą ar žeminantis  kokio nors asmens ar subjekto garbę ir orumą;

5.7.6.       yra smurtinio, žeminančio ar bauginančio pobūdžio asmens ar asmenų grupės atžvilgiu dėl religijos, lyties, seksualinės orientacijos, rasės, etninės priklausomybės, amžiaus ar negalios;

5.7.7.       yra smurtinio ar grasinančio pobūdžio, arba skatina žiaurumą ar veiksmus, kurie kelią grėsmę asmenų ar asmenų grupės atžvilgiu;

5.7.8.       jame pateikiamos skelbimų, nepageidaujamų aprašymų ar brukalų nuorodos į kitas interneto svetaines ar asmenis be išankstinio rašytinio lili.lt leidimo;

5.7.9.       publikuojamas kito verslo subjekto ar asmens, įskaitant lili.lt, su juo susijusius darbuotojų ir atstovų, vardu;

5.7.10.    pažeidžia bet kokią politiką ar taisykles, paskelbtas Interneto svetainėje;

5.7.11.    yra skirtas pakenkti, sukelti žalą, padaryti nebeveikiančia ar kitaip trukdyti lili.lt Interneto svetainės veiklai ar lili.lt partneriams.

5.8.           Jei paskelbsite šių Naudojimosi sąlygų 5.7 ir 5.8 punktuose nurodytą turinį arba lili.lt ar kita trečioji šalis nustatys, kad Jūsų paskelbta informacija neatitinka šių Naudojimosi sąlygų 5.6 punkte nustatytų kriterijų, visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Jums. lili.lt pasilieka teisę Jūsų Paskyrą panaikinti arba sustabdyti naudojimąsi ja be išankstinio įspėjimo.

5.9.           lili.lt, be atskiro įspėjimo, pasilieka teisę ištrinti jūsų paskelbtą neteisėtą turinį ar turinį, kuris gali pažeisti trečiųjų šalių teises ar teisėtus interesus.

5.10.        lili.lt pasilieka teisę (bet ne prievolę) savo nuožiūra stebėti, vertinti ir analizuoti Jūsų skelbiamą turinį ir naudojimąsi Interneto svetaine bei prieiga prie jos, įskaitant nustatyti, ar laikomasi šių Taisyklių ir visų kitų naudojimosi taisyklių, kurias lili.lt gali nustatyti.

5.11.        lili.lt taip pat turi teisę (bet ne prievolę) savo nuožiūra redaguoti, perkelti, ištrinti arba atsisakyti padaryti prieinamą turinį, esantį Interneto svetainėje, dėl bet kokios priežasties, įskaitant šių Taisyklių pažeidimą, nepriklausomai nuo to, ar tai būtų teisinės ar kitos priežastys.

5.12.        Nepaisant šios pirmiau paminėtos teisės, Klientas yra visiškai atsakingas už visą savo paskelbtą turinį ir įsipareigoja atlyginti lili.lt žalą atsiradusias dėl Kliento paskelbto turinio.

6.              lili.lt teisės

6.1.           lili.lt turi teisę savo nuožiūra pakeisti, sustabdyti ar atsisakyti kai kurių ar visų Interneto svetainės funkcijų, taip pat pakeisti elementų išdėstymą Interneto svetainėje be išankstinio įspėjimo apie pakeitimą.

6.2.           lili.lt turi teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu sustabdyti arba nutraukti lili.lt Interneto svetainės veikimą be išankstinio įspėjimo. Tokiu atveju, Pardavėjas užbaigs vykdyti visus priimtus ir patvirtintus užsakymus, o pateikti naujų užsakymų per lili.lt elektroninės prekybos svetainę nebebus galima. 

6.3.           Pasikeitus paslaugų teikimo sąlygoms (pavyzdžiui, pasikeitus rinkos sąlygoms, teisės aktams ir pan.), lili.lt turi teisę pakeisti paslaugų teikimo apimtį ir/ar būdą, taip pat sustabdyti ir/ar nutraukti jų teikimą. Jei Klientas nesutinka su tokiais pakeitimais, Klientas turėtų toliau nebesinaudoti lili.lt paslaugomis.

6.4.           Jei Klientas bando pakenkti lili.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, lili.lt turi teisę savo nuožiūra nedelsiant sustabdyti arba panaikinti Kliento prieigos prie lili.lt interneto svetainės galimybę arba panaikinti Kliento Paskyrą be išankstinio pranešimo.

6.5.           Nepaisant aukščiau nurodyto, lili.lt turi teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu panaikinti registraciją, Paskyrą savo vienašaliu sprendimu ir nenurodydama tokio panaikinimo motyvų.

7.              Trečiųjų šalių interneto svetainės

6.1.           Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių pavadinimus, ženklus, prekes ar paslaugas taip pat aktyviosios nuorodos į trečiųjų šalių svetaines ar informaciją. Tokiu nuorodų ar informacijos pateikimas lili.lt nereiškia lili.lt pritarimo, rėmimo ar rekomendacijų naudotis tokių trečiųjų šalių paslaugomis ar informacija.

6.2.           lili.lt neatsako už nuorodose pateiktų trečiųjų šalių interneto svetainių turinį ar nuorodas, esančias tokiose interneto svetainėse, įskaitant žiniasklaidos ar mobiliųjų programų platformas, su kuriomis bendradarbiauja ar kitaip sąveikauja lili.lt. lili.lt neatsako už tokių svetainių ar platformų operatorių veiksmus ar neveikimą. Naudojimasis trečiųjų asmenų interneto svetainėmis ar platformomis yra Jūsų atsakomybė, todėl prieš naudojantis tokių interneto svetainių paslaugomis rekomenduojame susipažinti su joms taikomomis taisyklėmis ir sąlygomis (įskaitant privatumo politiką).

7.              Konfidencialumas

7.1.           Paslaugų teikimo metu lili.lt tvarko Jūsų asmeninę, konfidencialią ir (arba) nuosavybės informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų asmens duomenis ir (arba) bet kokią kitą Jūsų pateiktą informaciją ir dokumentus, taip pat informaciją, susijusią su Jūsų ir lili.lt santykiais. Įsipareigojame saugoti Jūsų pateiktą informaciją konfidencialiai ir naudoti tik tokiems tikslams, kurie susiję su paslaugų Jums teikimu. Jūsų pateikta informacija nebus naudojama jokiais kitais tikslais ar atskleista tretiesiems asmenims, kurie nėra susiję su paslaugų Jums teikimu.

7.2.           Konfidencialumo įsipareigojimas galioja visais atvejais, išskyrus tuos atvejus, jeigu būtų susitarta kitaip arba kai atskleisti informaciją lili.lt įpareigoja teisės aktų reikalavimai ir to reikalauja įgaliotos valstybės institucijos, arba kai tokia informacija jau yra vieša.

8.              Garantijų netaikymas

8.1.           lili.lt neteikia jokių garantijų dėl rezultatų gavimo naudojimosi lili.lt Internetiniu tinklapiu, lili.lt sistema, paslaugomis, informacija ar turiniu metu. Klientas yra pats atsakingas už naudojimąsi Interneto tinklapiu.

8.2.           lili.lt neteikia jokių garantijų dėl Interneto svetainės funkcionalumo, pateiktos informacijos ar turinio, o svetainė turi būti naudojama tokia, kokia ji yra paslaugų teikimo metu. lili.lt, jos licencijarai ir tiekėjai, kiek tai leidžia įstatymai, neteikia jokių garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomas pardavimų garantijas. lili.lt ir jos filialai, licenciarai ir tiekėjai neteikia jokių garantijų dėl Interneto svetainės turinio, informacijos ar paslaugų tikslumo, išsamumo, saugumo ar savalaikio atnaujinimo. Jokia Interneto tinklapyje pateikta informacija nesuteikia jokios garantijos, jeigu tokia garantija nėra aiškiai nurodyta  šiose Taisyklėse.

8.3.           Kai kuriose jurisdikcijose garantijos apribojimai nėra numatyti, todėl šiame skyriuje esantys apribojimai ir išimtys gali būti Jums netaikomi. Jei įstatymai Jums suteikia tam tikras teises, tokios teisės yra įgyvendinamos Jūsų atžvilgiu. Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs patvirtinate, kad šiose Taisyklėse numatyti atsakomybės, garantijos apribojimai ir išimtys yra sąžiningi ir pagrįsti.

9.              Atsakomybės ribojimas

9.1.           Tuo atveju, jeigu pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus lili.lt yra laikoma atsakinga už atitinkamus pažeidimus, lili.lt atsakomybė yra ribojama patirtų tiesioginių nuostolių dydžiu. Tiek, kiek tai neprieštarauja teisės aktams, lili.lt, jos filialai, jos licencijų išdavėjai, tiekėjai ar bet kokios trečiosios šalys, nurodytos Interneto tinklalapyje, neprisiima atsakomybės už bet kokius atsitiktinius, netiesioginius, baudžiamuosius ir kitokius nuostolius, prarastą pelną arba žalą, atsiradusią dėl prarastų duomenų arba verslo nutraukimo dėl Interneto tinklapio, lili.lt sistemų, informacijos, paslaugų ar turinio naudojimo ar nepasinaudojimo garantija, sutartimi, deliktu ar bet kuria kita teisine nepaisant to, ar lili.lt yra informuojamas apie tokios žalos atsiradimą. Kiek tai neprieštarauja teisės aktų reikalavimams, šiose Taisyklėse numatytos teisinės apsaugos priemonės yra išimtinės ir taikomos tiek, kiek tai aiškiai nurodyti šiose Taisyklėse.

10.            Intelektinė nuosavybė 

10.1.        Tinklalapio turinys, t.y. tekstas, grafika, vaizdai, prekių ženklai, paslaugų ženklai, logotipai ir kitos medžiagos, yra saugomi autorių teisių ir kitų Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų ir priklauso lili.lt. Neteisėtas tokio turinio naudojimas gali pažeisti autorių, prekės ženklų savininkų bei kitas įstatymų saugomas teises. Naudodamiesi Interneto tinklapiu Jūs neturite teisės parduoti, keisti, dauginti, rodyti, viešai atlikti, platinti, kurti išvestinius kūrinius ar kitaip naudoti Interneto tinklapio turinio bet kokiu būdu bet kokiu viešuoju ar komerciniu tikslu. Draudžiama naudoti Interneto svetainės turinį bet kurioje kitoje svetainėje ar tinkle esančioje kompiuterinėje aplinkoje bet kokiam tikslui.

10.2.        Sutikdami su šiomis Taisyklėmis Jūs patvirtinate, kad Jums yra žinoma, kad lili.lt turi išimtines teises į lili.lt prekių ženklus. Jūs neturite teisės naudoti lili.lt prekės ženklo jokiam produktui, paslaugai, domenui ar įmonės pavadinimo daliai, taip pat atlikti bet kokių veiksmų, kurie prieštarauja lili.lt išimtinėms teisėms, išskyrus, jeigu tokią teisę Jums suteikė lili.lt ir tik tokia apimtimi, kiek tai nurodyta išankstiniame lili.lt sutikime. Šiomis Taisyklėmis Jums nėra suteikiamos jokios kitos teisės išskyrus tiek, kiek tai yra reikalinga sukuriant lili.lt Paskyrą ir naudojantis Interneto tinklapiu. Šiomis taisyklėmis Jūs įsipareigojate nesiimti jokių veiksmų, kuriais būtų ištrinami ar naikinami lili.lt pranešimai, kurie yra paskelbti viešai Interneto tinklapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimus apie intelektinės nuosavybės teises.

11.            Skundai

11.1.        Jei turite nusiskundimų dėl lili.lt ar konkrečių paslaugų, turite teisę pateikti skundą kreipiantis į lili.lt. Tinkamas skundo pateikimas mums padeda atskirti jį nuo bendrinių užklausų ir greičiau sureaguoti, todėl pateikdami skundą nurodykite, kokių veiksmų atlikimo Jūsų atžvilgiu pageidaujate.

12.            Kita

12.1.        Taikoma teisė. Šioms Naudojimosi taisyklėms, privatumo politikai, pirkimo – pardavimo sutarčiai taip pat kitiems dokumentams (jei tokių yra) taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Bet kokie nesutarimai kylantis iš šių Taisyklių, privatumo politikos, pirkimo – pardavimo sutarties bei kitų taikomų dokumentų, bus sprendžiami pirkimo pardavimo sutartyje nustatyta tvarka.

12.2.        Galiojimas. Šios Taisyklės galioja Jums naudojantis Interneto tinklapiu. Jums bus taikoma ta Taisyklių versija, kuri galios paslaugų Jums teikimo metu.

12.3.        Pakeitimai. Šios Taisyklės ir kitos sąlygos gali būti keičiamos. Informacija apie pakeitimus skelbiama viešai lili.lt Interneto svetainėje. Tuo atveju, jeigu nesutinkate su pakeitimais, Jūs turite teisę nutraukti sutartį su lili.lt.

12.4.        Negaliojimas. Jei bet kuri šių Naudojimosi taisyklių nuostatų bet kuriame teisme arba teisinėje institucijoje yra pripažįstama kaip negaliojanti, neįvykdoma arba neteisėta, likusios nuostatos lieka galioti. Nuostata pripažinta negaliojanti turi būti pakeista siekiant užtikrinti, kad ji būtų galiojanti,  vykdytina ir teisėta.

12.5.        Vykdymas. Šios Taisyklės turi būti vykdomos Jūsų ir lili.lt. Jokia kita šalis nėra įpareigota vykdyti šių Taisyklių.

Produktas pridėtas į pageidavimų sąrašą

Šioje svetainėje naudojami slapukai (ang. cookies). Plačiau.